Visie

Een turbo op Vlaanderen en Europa

Gunstige omstandigheden creëren om welvaart en welzijn voor alle Limburgers te verhogen

Mede door de unieke ligging in Europa, centraal tussen grote en internationale afzetmarkten, beschikt Limburg over een aantal sterke economische troeven. Die Limburgse sterktes moeten we uitspelen, maar tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor beperkingen en megatrends.

De beperkingen die een rem leggen op een verdere economische groei moeten weggewerkt worden. Zo heeft Limburg een achterstand inzake infrastructuur (zowel in regionale verbindingen als in de uitbouw van een digitaal netwerk). Ook moeten we de scholingsachterstand inhalen en bijkomende talenten aanboren, aantrekken en behouden, en moeten we onze achterstand op het vlak van welvaartscreatie, competitiviteit en productiviteit inhalen.

Naast de huidige sterktes en zwaktes moet er ook rekening gehouden worden met de continue evolutie in de wereld. Geopolitieke veranderingen en megatrends in technologie, ecologie en consumentengedrag hebben een grote invloed op ons ondernemings- en maatschappelijk weefsel.

Inspelen op de megatrends waarmee Limburg ook voor corona al geconfronteerd werd

Vier grote megatrends creëerden een economische uitdaging die ook voor corona al om een antwoord vroeg:

 • Klimaatwijziging
 • Globalisering
 • Digitalisering
 • Diversiteit

Plotse sense of urgency om Limburgse economie te herstellen en duurzaam te versterken

De nood aan een Limburgs economisch actieplan wordt nog groter door de uitbraak van de coronacrisis. De wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus heeft een verwoestende impact op het maatschappelijke en economische leven, ook in Limburg. Jaren van economische groei worden plotsklaps uitgewist, de werkloosheid stijgt op korte tijd naar het niveau van een aantal jaren geleden en ondernemingen vechten om het hoofd boven water te houden. Bovendien wordt meer en meer duidelijk dat het economisch herstel moeizamer en trager zal verlopen dan aanvankelijk gedacht.

Toekomstgericht herstel en versterking van de Limburgse economie door duidelijke focus, ambitieuze objectieven en doeltreffende acties

Daarom moeten we in de eerste plaats werk maken van het herstel van de Limburgse economie, om ze vervolgens te versterken en versnellen. De uitdaging ligt erin om reeds van bij de herstelperiode een duidelijke focus aan te houden. Enkel zo kan de Limburgse economie op korte termijn heropleven en excelleren.

SALKturbo voor een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg

Een analyse van de sterktes en zwaktes van de Limburgse economie, het omarmen van megatrends als unieke opportuniteiten voor deze economie en de sense of urgency hebben geleid tot een ambitieus actieplan voor het herstel en de duurzame versterking van de Limburgse economie: SALKturbo.

Het doel van SALKturbo is dat binnen 10 jaar Limburg socio-economisch tot de meest competitieve regio’s van West-Europa behoort. Dit moet gemeten worden door duidelijke doelstellingen vast te leggen in de vorm van KPI’s en onze positie in internationale rankings.

Vier centrale prioriteiten zijn de rode draad in de SALKturbo-strategie van de provincie Limburg

Met vier prioriteiten, ieder versterkt met drie ambitielijnen, dient Limburg de uitdagingen van deze tijd uitgesproken van antwoord

 • Een competitief Limburg
 • Een inclusief Limburg
 • Een digitaal Limburg
 • Een duurzaam Limburg

SALKturbo in een Europees en Vlaams kader

De Vlaamse Regering zal onder voorzitterschap van de minister-president de uitvoering van SALK 1.0 opvolgen, waar versnelde uitvoering van openbare investeringen een noodzakelijke randvoorwaarde is voor SALKturbo.

Met SALKturbo en de focus op haar vier prioriteiten haken we maximaal aan bij de beleidsrichting en ondersteuningsprogramma’s van de hogere overheden. Dit laat toe dat we voor de uitvoering van acties en projecten maximaal kunnen intekenen op Europese en Vlaamse subsidieprogramma’s. Vlaamse subsidieprogramma’s. De hefbomen waarover SALKturbo kan beschikken dienen wat dat betreft niet voor de vervanging van bestaande plannen of budgetten.

Europees

 • Prioriteitslijnen van de Europese Commissie: de Europese Green Deal, de Europese Digitale Agenda
 • Investeringsprioriteiten voor EFRO en het Europees Herstelbeleid

Vlaanderen

 • Beleidsplannen 2019-2024 voor de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen
 • Adviescomités met oog op herstel na COVID-19

Uitgaande van de prioriteiten van de Europese Commissie voor 2024 en het relanceplan en de septemberverklaring van de Vlaamse Regering, valt de samenhang tussen de verschillende benaderingen op.

In deze plannen zijn ook de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals ( SDG’s ) van de Verenigde Naties vervat. De prioriteiten uit het SALKturbo plan hebben dan ook raakvlakken met elk van deze 17 VN doelstellingen. De sleutel tot succes ligt in het opzetten van sterke partnerschappen met Vlaanderen, Europa en over de grenzen heen.

Dat betekent concreet dat het samenspel tussen Europa, Vlaanderen en SALKturbo het bereiken van de doelstellingen kan versterken. Maar het maakt vooral ook duidelijk dat Limburg niet zozeer als een vragende partij mag gezien worden, maar in de eerste plaats gezien moet worden als een actieve en dynamische regio die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de Vlaamse en Europese doelstellingen.

Werken met meetbare doelstellingen

Om de voortgang en resultaten van SALKturbo te monitoren, stellen we bij iedere ambitielijn een set van KPI’s voorop. Een KPI is een meetbare Kritische Performantie Indicator, of een barometer die een signaal geeft over de effectiviteit in en van een ambitielijn. 

Voor elke ambitielijn volgen we de evolutie van KPI’s op drie ijkpunten:

 1. We vergelijken de evolutie over de tijd
 2. We vergelijken de Limburgse prestatie met die van Vlaanderen en andere relevantie Europese regio’s
 3. We vragen we voor elke ambitielijn regelmatig de appreciatie van enkele experten

De uitwerking van deze methode gebeurt in drie fasen:

 • Tegen eind januari 2021 worden de sets van KPI’s per ambitielijn vastgelegd
 • Tijdens het eerste kwartaal van 2021 zal de Limburgse SALKturbo-taskforce op basis van die KPI-sets de vooropgestelde doelstellingen en groeipaden vastleggen
 • Jaarlijks wordt gerapporteerd over de Limburgse presentatie op deze KPIsets en dit ten opzichte van de drie ijkpunten

Deze jaarlijkse rapportage wordt gezien als een dashboard dat signalen geeft, meer dan dat het een diepgaande analyse is van de effectiviteit van de individuele projecten.

visie