Aanpak

Het SALKturboplan stelt de prioriteiten en ambities van Limburg op scherp. Maar tezelfdertijd is het plan een oproep aan individuen, bedrijven, organisaties, verenigingen, kennisinstellingen, lokale en bovenlokale overheden binnen en buiten Limburg om de handen uit de mouwen te steken en de uitdaging aan te gaan om de strategie om te zetten in initiatieven.

Er valt niets te verdelen

In tegenstelling tot SALK 1 werkt SALKturbo niet met een enveloppe aan middelen die verdeeld kan worden. Neen, SALKturbo doet een beroep op de leden van de taskforce, de Limburgse socio-economische stakeholders, de gemeenten en de organisaties die meegedacht hebben om zelf de basismiddelen te mobiliseren die nodig zijn om een project waar te maken.

Gebruik maken van mede-financiering

Uiteraard kan men voor een project beroep doen op subsidies of middelen die georiënteerd zijn op dezelfde doelstelling. Dat kan gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees of vanuit organisaties, fondsen, enzovoort… Hoe meer middelen er gemobiliseerd worden om SALKturbo werkelijkheid te laten worden, hoe beter. Maar het is niet zomaar een vanzelfsprekendheid.

Het provinciebestuur als co-financierder

Het provinciebestuur van Limburg heeft een duidelijke visie, die vertaald werd in haar beleidsverklaringen. Vanuit die visie is het perfect mogelijk dat zij bepaalde projecten van SALKturbo zal ondersteunen door het een plaats te geven in het recurrent beleid of door het geven van projectfinanciering. Maar het is niet omdat een project in een ambitie past of omdat de projectinspiratie op de SALK-turbo-website staat, dat men kan rekenen op financiering van het provinciebestuur. Immers, verschillende doelstellingen uit het SALKturboplan behoren niet langer tot de bevoegdheden van het provinciebestuur.

Op zoek naar partners

Er wordt een ‘matchingwebsite’ gelanceerd, waar organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerden partners kunnen zoeken om samen een project aan te pakken. Daarvoor zullen de bijna 300 projectinspiraties die van de werktafels, thematafels en individuele organisaties en burgers kwamen, online gezet worden. Je kan die doorzoeken op basis van thema of ambitielijn. Op dit matchingplatform kan men zich kenbaar maken als mogelijke leidende partner of als mogelijke meewerkende partner. Iedere geregistreerde gebruiker kan ook vragen stellen aan de andere gebruikers of opmerkingen geven. Via de matchingwebsite kan men de contactgegevens vinden van mogelijke partners. Het is de bedoeling dat men zelf initiatief neemt om met deze partners de handen uit de mouwen te steken rond een projectinspiratie.

De Europese hefboom

Limburg werd door Europa erkend als regio in transitie. Dat betekent dat initiatieven die onze provincie versterken, in aanmerking komen voor Europese medefinanciering. Als je voor een project bijvoorbeeld een bedrag verzameld hebt, dan kan dat bedrag via de Europese programma’s verdubbeld worden. Vanaf midden 2021 kan u hiervoor een dossier indienen.
Het Limburgse Europa-loket kan u hierbij behulpzaam zijn voor de programma’s EFRO en ESF. De doelstellingen van SALKturbo sluiten feilloos aan op de prioriteiten van Europa. Maar opgepast: de relatie tussen het Europees programma en SALKturbo is niet één op één: uw project kan perfect aansluiten op SALKturbo maar toch afgewezen worden voor medefinanciering, of een project dat volkomen losstaat van SALKturbo kan toch meegefinancierd worden door Europa.

Rol van de Limburgse SALKturbo-taskforce

De Limburgse taskforce zal de uitrol van het SALKturboplan opvolgen. Zij volgen de prestaties van Limburg, zoals vertaald in de KPI’s per ambitielijn. Maar van de leden van de Limburgse taskforce wordt in eerste instantie verwacht dat zij en hun organisaties zich met het volle gewicht achter de ambities van SALKturbo zetten en dat zij een actieve rol spelen bij het leiden van en participeren in projecten. Zij zijn de voorhoede van een brede Limburgse beweging om onze provincie competitiever, digitaler, duurzamer en inclusiever te maken.

Met de vereende krachten van onze provincie, van Vlaanderen, de Euregio en Europa kan Limburg een leidende rol spelen in de versterking van onze economie en samenleving. Niet langer bijbenen, maar leiden.

Plan van aanpak