Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten groot belang aan uw vertrouwen in POM Limburg. Uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacyverklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website, www.pomlimburg.be, en (ii) alle relaties tussen POM Limburg en haar contactpersonen en partners.

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die POM Limburg verzamelt, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van onze website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop POM Limburg uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met ons cookiebeleid.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door POM Limburg (de verwerkingsverantwoordelijke), met maatschappelijke zetel te Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de AVG en worden niet verwerkt buiten de EU.

POM Limburg is wel partner in tal van Europese projecten waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de projectpartners. Aangezien zij ook tot de EU behoren zullen zij eveneens de AVG toepassen.

Soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren. POM Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming of indien dit noodzakelijk is, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

De volgende persoonsgegevens kunnen verzameld en verwerkt worden (niet-limitatieve lijst):

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Woonadres
  • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
  • ….

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden, die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken, dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht hier steeds discreet mee om te gaan.

Niettegenstaande (i) ons veiligheidsbeleid, (ii) de controles die wij uitvoeren en (iii) de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat we in dit kader geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals hieronder beschreven.

Met welke doel verwerken we jouw gegevens?

Behandeling van uw dossier:

POM Limburg is een overheidsinstantie met wettelijke verplichtingen en met taken in kader van het algemeen belang of openbaar gezag. Om deze verplichtingen na te komen en onze taken uit te voeren hebben we uw gegevens nodig.

Nieuwsbrieven en online communicatie:

Via het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of via een andere vorm van online communicatie brengt POM Limburg u op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking.

Foto- en beeldmateriaal:

Bij gelegenheden/activiteiten kan POM Limburg beeldmateriaal maken, zoals foto's en films. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden om onze werking meer bekend te maken.
Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van eigen promotie om onze werking meer bekend te maken.

Evenementen:

POM Limburg organiseert regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies, netwerkevents en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in dit kader om u uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via uw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk.

Deelnemerslijsten:

Als u deelneemt aan onze evenementen kunnen we uw naam, voornaam en organisatie verspreiden onder de andere deelnemers van het evenement, enkel voor zover dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Gegevens van sollicitanten:

Enkel de gegevens van de geslaagde kandidaten worden bewaard tot één jaar na het examen, na hun uitdrukkelijke toestemming. Dit is eveneens de duur dat een wervingsreserve kan worden ingezet.
Gegevens van niet geslaagde kandidaten worden onmiddellijk vernietigd. Indien gewenst kan u ons uitgebreid privacybeleid voor sollicitanten opvragen via privacy@pomlimburg.be .

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

Doorgifte aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die, bewust of via cookies of andere technologieën, informatie over u zou kunnen verzamelen. POM Limburg draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht om inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren, vervolledigen of verwijderen.

Voor bepaalde verwerkingen heeft u als betrokkene steeds het recht om kosteloos uw toestemming in te trekken of de verwerking te beperken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar u via een link in de nieuwsbrief u kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen krijgt u steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kan u op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en uw wens om niet gefilmd of gefotografeerd te worden kenbaar maken. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop u herkenbaar in beeld komt en u deze publicatie ongedaan wil maken, kan u uw vraag per e-mail toezenden via privacy@pomlimburg.be.

U heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@pomlimburg.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan POM Limburg te bezorgen via e-mail op privacy@pomlimburg.be of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Samengevat kan u uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via:

  • mail naar privacy@pomlimburg.be
  • per brief naar POM Limburg, Corda Campus, gebouw 6B, Kempische Steenweg 303/bus 101, 3500 Hasselt.

In beide gevallen zullen we, om misbruik te vermijden, contact met u opnemen voor identificatie, met de vraag om een kopie of scan van uw identiteitskaart te bezorgen.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

POM Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Deze derde versie dateert van 12/01/2021. Oudere versies van ons privacybeleid worden bewaard. Door deze website te gebruiken, aanvaard u alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.

Bij elke toegang tot de website van POM Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.