Digitaal Limburg

Wat leert de economische analyse van de provincie Limburg ons?

 • In vergelijking met onze buurlanden en het Europese gemiddelde vertoont België inzake internettoegang volgens het inkomen de grootste ongelijkheid.
 • 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden en is daardoor kwetsbaar voor de toenemende digitalisering van de samenleving.
 • Deze kwetsbaarheid stijgt tot 75% van de mensen met een laag inkomen en die laaggeschoold zijn. Ook 79% van de vrouwen tussen 55 en 74 jaar, en 54% van de werkzoekenden, zijn digitaal kwetsbaar.
 • 7 op 10 Limburgers gebruikt het internet voor de aankoop van goederen of diensten voor privaat gebruik.
 • 53% van de Belgische bedrijven gebruikt ERP-software voor interne bedrijfsprocessen. Dat is ruim boven het Europees gemiddelde van 36%.
 • Bijna 4 op de 10 Belgische bedrijven realiseert een e-commerce verkoop van tenminste 1% van de omzet. Ook hiermee scoort België beduidend beter dan het Europees gemiddelde.

Limburg heeft nood aan een digitale versnelling om haar economisch en maatschappelijke weefsel wendbaarder te maken. Digitale transformatie is een constante in de nieuwe economische definitie van productie en consumptie. De digitalisering van processen – in productie, dienstverlening, interactie tussen overheid en particulier of tussen bedrijf en markt – is een hefboom naar efficiëntie en effectiviteit. Digitalisering is in vele thema’s en sectoren de sleutel voor een productiviteitsoffensief. COVID-19 zorgt bovendien mee voor het momentum om een Limburgse digitale samenleving uit te bouwen.

Om via digitalisering economisch te excelleren zetten we in op:

➔ Verhogen van digitale geletterdheid van alle Limburgers via een sterke stimulans van het e-onderwijs

➔ Vergroten van de doorgroeikansen van Limburgse ondernemingen via een digitale inhaalbeweging en de introductie van nieuwe technologieën en digitale concepten, o.a. gericht op automatisering en  productiviteit

➔ Versterken van de Limburgse vrijetijdseconomie via nieuwe vormen van e-beleving

➔ Creëren van een data gedreven technologische doorbraak in de Limburgse gezondheids- en welzijnssector

Aangedreven door een onderling versterkende mix van mature bedrijven en start-ups en innovatieve technologiebedrijven, ontstaan er vandaag natuurlijke digitale clusters binnen de provincie, waarop de strategie kan focussen. De maakindustrie, zorg en welzijn, de vrije tijdseconomie, het digitale onderwijs en het ondersteunen van het historische kmo-weefsel om aansluiting te vinden op digitale ontwikkelingen zijn de vijf lijnen waarop deze evolutie beweegt.

Ambitielijn 7: Iedere Limburger digitaal geletterd, thuis en daarbuiten​

De digitale geletterdheid van iedere burger sterk verhogen via digitale beleving, ondersteuning en een verregaande stimulans van het e-onderwijs

Limburg heeft de ambitie om de digitale geletterdheid van haar inwoners sterk te verhogen. Verbondenheid, zowel met de digitale wereld als via de digitale wereld, staat centraal. Want digitaal uitgesloten zijn, betekent vandaag ook sociaal uitgesloten zijn.

In de wetenschap dat 1 op 10 volwassen Vlamingen nog nooit gebruik heeft gemaakt van het internet, maken we werk van een laagdrempelige toegang tot de digitale wereld door snelwerkend internet en geschikt materiaal te voorzien voor zij die er het meeste nood aan hebben.

Daarnaast moet er volop ingezet worden op het aanleren en versterken van digitale basisvaardigheden, want uit onderzoek blijkt dat liefst 1 op de 3 Vlamingen hier momenteel niet over beschikt. Zorgwekkend, want digitale kennis wordt in de nabije toekomst even belangrijk als kunnen lezen en schrijven. Het verhogen van de digitale geletterdheid gaat bovendien hand in hand met de uitbouw van het e-onderwijs in Limburg en een sterke digitale lokale overheid.

Wat zijn voorbeelden van acties die kunnen ondernomen worden binnen ambitielijn 7?

 • Toegang tot het internet, investeringen in digitale geletterdheid, ondersteuning bij het gebruik voor iedere Limburger en in het bijzonder kansengroepen zoals senioren en Belgen met een buitenlandse afkomst
 • De provinciale en gemeentelijke overheden omturnen tot digitale rolmodellen met vereenvoudigde digitale administraties en ondersteunende helpdesk
 • Een digitale beleving toevoegen aan het Limburgse toerisme, met virtuele ervaringen bij onze topattracties, met digitale oplossingen voor horeca en retail, en met de ondersteuning van fiets- en wandelervaringen
 • Versterking van de digitale kennis van de Limburgse leerkrachten en docenten, in het bijzonder kennis van de nieuwe digitale onderwijstechnieken

Iedere Limburger digitaal

Welke KPI’s kunnen worden uitgewerkt in meetbare indicatoren om de resultaten van ambitielijn 10 op te volgen?

 • Meting van de onderwijsparticipatie en omvang van onderwijsdoorstroom van de Limburger, van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs 
 • Omvang van de doorstroming en meting van de efficiëntie van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Ontdek de projecten
Ambitielijn 8: Een digitale turbo op maat van ieder bedrijf en sector​

De overlevings- en doorgroeikansen van Limburgse ondernemingen vergroten door een sterke digitale inhaalbeweging over alle sectoren heen

Digitalisering draagt een enorm economisch groeipotentieel. Door een krimpende beroepsbevolking en dalende productiviteitsgroei wordt innovatie de belangrijkste motor van groei, en daar kan digitalisering een cruciale rol in spelen.

Er is een duidelijke noodzaak om de digitale transitie in Limburg te versnellen en om het gebruik van bepaalde technologieën te ontwikkelen of te versterken. Over alle sectoren heen moet in Limburg een digitale inhaalbeweging (catching up) worden gerealiseerd. De Limburgse bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn, staan vandaag niet even ver in hun digitaliseringsproces of in hun datagedreven bedrijfsbeslissingen. Om de overlevings- en ontwikkelingskansen van de Limburgse ondernemingen te vergroten, zetten we in op een duidelijke bedrijfsgerichte digitaliseringsstrategie die vaak begint met een mindshift.

Met de introductie van nieuwe technologieën en digitale concepten willen we onze bedrijven online en offline ondersteunen om efficiënter en productiever te werken en te produceren. Dit moet leiden tot nieuwe samenwerkingen, producten, diensten en afzetmarkten. In een centraal competentiecentrum voor de maakbedrijven kunnen nationale en internationale bedrijven op digitaal en technologisch vlak verder gestimuleerd worden tot innovatie en groei.

Wat zijn voorbeelden van acties die kunnen ondernomen worden binnen ambitielijn 8?

 • Over alle sectoren heen de bestaande Limburgse bedrijven versterken in hun
  digitaliseringsprocessen en het creëren van een mind shift tegenover de noodzaak aan digitalisering en digitale geletterdheid als concurrentieel voordeel
 • Opzetten van een one-stop-shop voor digitale trainingen aan bedrijven met binnenlands en buitenlands aanbod, met actief curatorschap om kennisaanbod af te stemmen op kennisvraag
 • Digitaal ondernemen stimuleren via concrete voorbeelden en economische rolmodellen, door het inzetten van media en community formatie
 • Digitale ontsluiting tot aan iedere Limburgse bedrijfspoort via het uitbreiden en beter benutten van de glazen snelwegen en 5G
 • Creatie van een digital learning hub voor het Limburgse onderwijs met connecties naar alle bedrijvencampussen met focus op enabling technologies (AI, distributed technologies, IoT, extended reality, …)
 • Versterken van de digitale architectuur van bedrijven en overheden, met het oog op online veiligheid, stabiele digitale bedrijfsprocessen en privacy
 • De gevolgen van digitalisering op de werkvloer opvangen met telewerk en andere flexibele arbeidsformules die de werkkwaliteit alsook de loopbaanduur ten goede komen

Digitale bedrijven en sectoren

Welke KPI’s kunnen worden uitgewerkt in meetbare indicatoren om de resultaten van ambitielijn 8 op te volgen?

 • Omvang van de digitaliseringsgraad van Limburgse bedrijven
 • Meting van het aantal ondernemingen in digitale sectoren en Industrie 4.0 (met specifieke aandacht voor startups)
 • Omvang van de doorstroming van IT- en engineering studenten uit het Hoger Onderwijs
Ontdek de projecten
Ambitielijn 9: Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden​

Door digitalisering een data gedreven technologische doorbraak realiseren in de Limburgse gezondheids- en welzijnssector

Een aantal jonge bedrijven actief rond digitale gezondheid zijn de afgelopen jaren vanuit Limburg uitgegroeid tot toonaangevende spelers op wereldniveau. Die aanwezige kennis biedt ons de unieke kans om ons als provincie verder te specialiseren in deze toekomstgerichte activiteiten.

Zorg is voor Limburg een belangrijke groeisector, niet alleen inzake tewerkstelling maar ook wat betreft innovatie en digitalisering. De voorbije tien jaar is de sector van Health & Care met focus op biotech, medtech en zorg versneld ontwikkeld. Om de sector verder toekomstgericht te versnellen, moet er een sterke wisselwerking komen tussen onderzoek, innovatie, ondernemerschap, opleiding, internationalisatie en communityvorming.

Door digitalisering creëren we een door datagedreven technologische doorbraak in de Limburgse gezondheids- en welzijnssector. O.a. met de ontwikkeling van de Health Campus Limburg neemt de provincie alvast het initiatief om de Limburgse zorgeconomie verder uit te bouwen tot een referentie voor Vlaanderen en andere sectoren op het vlak van digitalisering en innovatie.

Wat zijn voorbeelden van acties die kunnen ondernomen worden binnen ambitielijn 9?

 • De vorming van een volwaardige health campus op de universitaire site Diepenbeek, waarbij heel Limburg gebruikt wordt als proeftuin voor digitale innovaties en de creatie van spin-offs vanuit een samenwerking van de academische en private sector
 • Versterking van het Limburgse zorglandschap als proefregio, door middel van het optimaliseren, stroomlijnen en vereenvoudigen van de werkings- en overlegstructuren
 • De zorgsector, inclusief welzijn, als geheel verder digitaliseren en FAIR-data via een ‘datalake’ toegankelijk maken voor wetenschap en innovaties in de medtech sector
 • Levenskwaliteit van de Limburgers verbeteren door enerzijds het genereren van datagedreven inzichten via onder andere remote monitoring en anderzijds zorgzame buurten te creëren
 • Versterken van de zorg op afstand en thuiswerken in de zorg door de implementatie van telehealth, met bijhorende technische ondersteuning en opleiding bij zorgverleners en patiënten
 • Versterken van de competenties van zorgmedewerkers door in te zetten op herscholing en bijscholing die digitale geletterdheid ten goede komt
 • Efficiëntiewinsten boeken via innovaties, procesverbeteringen en samenwerking tussen zorgsector en private sector via het stimuleren van co-engineering

Digitaal zorglabo in de Euregio

Welke KPI’s kunnen worden uitgewerkt in meetbare indicatoren om de resultaten van ambitielijn 9 op te volgen?

 • Meting van het aantal ondernemingen in digizorg sectoren (met specifieke aandacht voor startups)
 • Mate van beschikbaarheid van uitwisselbare data in de gezondheidszorg
 • Evolutie van de digitale toegang en vaardigheden van de patiënt en zorgverstrekker
Ontdek de projecten